Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Nadační fond Prevalent – Art for Victory, nadační fond se sídlem Michelská 1586/8, Praha 4 – Michle, 140 00, IČO: 17157943, zapsaný do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2134 (dále jen „Nadační fond“ nebo „my“) zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytnutím daru Nadačnímu fondu. Jsme tedy správcem Vašich osobních údajů.

Nadační fond klade velký důraz na ochranu soukromí všech fyzických osob, které se rozhodnou poskytnout Nadačnímu fondu dar za účelem podpory aktivit vymezených v zakladatelské listině a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Cílem těchto zásad je informovat Vás o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete tyto zásady a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa. Konkrétní osobní údaje, které v souvislosti s Vaším právním vztahem s Nadačním fondem zpracováváme, jsou specifikované v následující části těchto zásad.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme

Nadační fond shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme v souvislosti s Vaším právním jednáním vůči Nadačnímu fondu nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi.  

Vaše osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

Účel zpracování

Kategorie zpracovávaných údajů

Právní základ zpracování

Uzavření darovací smlouvy

identifikační údaje

kontaktní údaje 

uzavření a plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Plnění darovací smlouvy (zejména přijetí daru, identifikace dárce a evidence daru)

identifikační údaje

kontaktní údaje 

bankovní údaje

údaje o formě, výši a měně daru

plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Specifikace daru na transparentním účtu Nadačního fondu

identifikační údaje

údaje o formě, výši a měně a datu poskytnutí daru

plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Uvedení dárce a specifikace daru ve výroční zprávě Nadačního fondu

identifikační údaje

údaje o formě, výši a měně daru

plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

náš oprávněný zájem na transparentním informování veřejnosti o poskytnutých darech podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

Vedení účetní evidence a plnění našich zákonných povinností

identifikační údaje

údaje o formě, výši a měně daru

plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

Vystavení potvrzení o poskytnutí daru

identifikační údaje

kontaktní údaje 

údaje o formě, výši, měně a datu poskytnutí daru

plnění naší právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení

Ochrana našich práv a oprávněných zájmů

identifikační údaje

kontaktní údaje 

bankovní údaje

údaje o formě, výši a měně daru

náš oprávněný zájem na soudní a jiné ochraně podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

 

Komunikace s Vámi

identifikační údaje

kontaktní údaje

náš oprávněný zájem na zajištění spokojenosti dárců podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení

Zasílání novinek o neziskových aktivitách, a propagaci aktivit Nadačního fondu (dále jen „Newsletter“)

identifikační údaje

kontaktní údaje

 

oprávněný zájem spočívající v transparentnosti neziskových aktivit Nadačního fondu a propagace aktivit za účelem získání ekonomické podpory podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení

Nemáte zákonem uloženou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí Vašich osobních údajů však nebudeme schopni s Vámi uzavřít smluvní vztah a nebude možné nám poskytnout dar. Stejně tak Vás nebudeme informovat o našich novinkách či s Vámi jinak komunikovat.

Pokud ke zpracovávání Vašich osobních údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Vaše osobní údaje nebudou předmětem automatizovaného zpracování ani profilování.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Zabezpečení a doba uchovávání Vašich osobních údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše osobní údaje budou zpracovány na serverech, které jsou zabezpečeny proti únikům dat či neoprávněnému přístupu k uloženým datům.

Pokud dar poskytujete na transparentní účet Nadačního fondu, pak některé Vaše osobní údaje budou z povahy věci veřejně přístupné. Stejně tak mohou být veřejně přístupné informace o dárci a daru ve výroční zprávě Nadačního fondu. Zveřejnění Vašich údajů na transparentním účtu se lze vyhnout tím, že nás budete informovat o tom, že si přejete zůstat v anonymitě a dar poskytnete jiným způsobem než na transparentní účet Nadačního fondu.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování Vašich osobních údajů:

  • K účelu uzavření a plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy, případně do přijetí rozhodnutí, že smlouva nebude uzavřena.
  • K účelu dodržení právních povinností podle obecně závazných právních předpisů budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti.
  • Pro naše oprávněné zájmy budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy či po zániku právní povinnosti, a to konkrétně do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku či právní povinnosti. Uvedená lhůta je stanovená s ohledem na délku soukromoprávní subjektivní promlčecí lhůty, která trvá 3 roky ode dne, kdy se dotčená osoba dozví nebo získá informace nasvědčující tomu, že v souvislosti aktivitami Nadačního fondu mohlo být porušeno nebo ohroženo právo. Tato lhůta zohledňuje, že (a) získání předmětných informací nemusí nutně navazovat na zánik závazků z uzavřené smlouvy či zánik právní povinnosti a dále (b) že příslušný orgán nás nemusí o podaném návrhu, žalobě, podnětu aj. informovat obratem. Tato lhůta také zohledňuje promlčecí dobu trestní odpovědnosti za spáchání méně závažných trestných činů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, neskončí zpracování před ukončením takového řízení.
  • Pokud udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů k určitému účelu, budou osobní údaje k danému účelu zpracovávány do doby, než takový souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).
  • Pro účely přímého marketingu budou Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním (nestanovíme-li kratší dobu zpracování).

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům veřejné moci, kterým jsme povinni je předat podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.

Vaše osobní údaje budeme dále předávat našim zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů (může se jednat např. o poskytovatele IT či jiných služeb). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje. Na základě našeho oprávněného zájmu můžeme předat Vaše osobní údaje dalším společnostem ve skupině Nadačního fondu, a to výhradně pro vnitřní administrativní účely. Na žádost Vám rádi poskytneme aktuální seznam členů naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje.

Vaše identifikační osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. V případě předávání jiných než identifikačních osobních údajů do třetích zemí, přijmeme vhodné záruky k zajištění zpracování těchto údajů v souladu s Nařízením, zejména prostřednictvím standardních smluvních doložek. Na Vaši žádost Vám rádi sdělíme, zda jsou Vaše neidentifikační osobní údaje předávány do třetích zemí.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

·         Právo na informace

Máte právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány.

·         Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

·         Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

·         Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 Nařízení. Vezměte prosím na vědomí, že v některých případech toto právo není možné uplatnit a Vaše údaje můžeme nadále uchovávat.

·         Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).

·         Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či Vašeho souhlasu.

·         Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně nebude dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

·         Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

·         Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Tím není dotčeno Vaše právo podat stížnost ohledně prováděného zpracování přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Naše kontakty

V otázkách zpracování Vašich osobních údajů nebo za účelem uplatnění Vašich práv nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese l.nevmerzycka@prevalent.eu nebo na adrese Michelská 1586/8, Praha 4, 140 00.